JÁTÉKSZABÁLYZAT

JÁTÉKSZABÁLYZAT

Kérjük, olvassák el figyelmesen Az ihatóbb Magyarországért Facebook promóciós játék (a továbbiakban: „Játék”) alábbi részvételi feltételeit. A Játékban való részvétel a Játék jelen hivatalos szabályzatának (a továbbiakban: „Szabályzat”) automatikus elfogadását jelenti. (A Játékban résztvevő személy a továbbiakban: „Játékos”.)

 

A Játék szervezője Az ihatóbb Magyarországért (a továbbiakban: „Szervező”), címe: 1062 Budapest, Székely B. u. 20.

 

A Játék kizárólag személyes használatra készült, üzleti és kereskedelmi célú felhasználása szigorúan tilos.

 

  1. A Játék célja: Az ihatóbb Magyarországért társadalmi célú Facebook-oldala aktivitásának, illetve Az ihatóbb Magyarországért olvasótáborának növelése.

 

2 . A Játék meghirdetése Az ihatóbb Magyarországért Facebook-oldalán történik:

 

https://www.facebook.com/ihatobb/

A promóció nincs kapcsolatban a Facebookkal, és nem a Facebook által szervezett, illetve szponzorált.

 

  1. A részvételre való alkalmasság és a Játék menete:

A Szervező fenti Facebook-oldal posztjának kommentálásával a Játékosok automatikusan részt vesznek a sorsolásokon, melynek nyereményeit e Szabályzat 5. pontja szabályozza. A Játékban részt vehet az a 18. életévét már betöltött és nem cselekvőképtelen személy, aki a promóciós játékra meghirdetett időtartam alatt önkéntesen regisztrál e játékra. A regisztráció a poszthoz fűzött kommenttel, illetve a feltett kérdés megválaszolásával automatikusan megtörténik.

 

  1. Az egyes nyereményjátékok pontos dátuma mindig a posztban szerepel.

 

  1. A Játék során kisorsolt nyereményeket az aktuális Facebook-posztban közöljük.

A nyeremény átvételének részletes feltételéről a Szervező a Játék lezárását követően privát Facebook-üzenetben tájékoztatja a nyertest.

 

  1. Sorsolás, a nyertes Játékosok értesítése

 

6.1.    A Játék nyertese sorsolással kerül kiválasztásra. A nyertest Facebook-üzenetben tájékoztatjuk a sorsolást követő 2 órán belül. Az értesített nyertesnek 48 órán belül a szponzor által megadott e-mail címre választ kell küldenie arról, hogy elfogadja a nyereményt. Amennyiben a nyertes nem reagál a nyeremény értesítőjére, a nyeremény visszavonható. A nyeremény nem ruházható át másra, és nem váltható be készpénzre vagy egyéb tárgyi nyereményre.

 

A Szervező azt a személyt tekinti nyertesnek, aki szabályosan regisztrált a megadott időtartam alatt.

6.2    A Szervező a nyertes nevét saját Facebook-oldalán közli. Minden résztvevő tudomásul veszi, hogy amennyiben nyer, nevét feltüntetik az üzenőfalon és a nyertesek listáján.

A Szervező Facebook-üzenetben egyeztet a nyertessel a nyeremény átvételének helyéről és idejéről. Ha a nyertes a saját hibájából nem elérhető, illetve a megkeresésre 48 órán belül nem reagál, vagy nem veszi át nyereményét, a továbbiakban nem jogosult a nyeremény átvételére, és kártérítési igénnyel nem élhet.

6.3    A Szervező nem vállal felelősséget a Játékban tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért. A nyeremény át nem vétele a nyertest kártérítésre nem jogosítja, ha például a nyertes az eredményhirdetést követően nem elérhető, illetve a nyertes az értesítés ellenére a megadott időpontig nem veszi át a nyereményét.

 

  1. A nyeremény átvétele

7.1    A nyeremény át nem vétele /a voucher be nem váltása a nyertest kártérítésre nem jogosítja.

7.2    A nyeremény készpénzre vagy egyéb tárgyi nyereményre nem váltható át.

7.3    A Játékos saját felelőssége, hogy megbizonyosodjon arról, hogy illetéktelenek ne regisztráljanak a Játékos saját adataival, a Szervezőt erre vonatkozóan nem terheli felelősség.

7.4    A Szervező kizárja a felelősségét a nyeremény átadásának meghiúsulásáért, amely annak a következménye, hogy a nyertes Facebook-oldala a nyeremény odaítélését követően, illetve a nyeremény átadása céljából egyeztetett helyen és időpontban bármely okból nem elérhető (törölték, az inbox megtelt stb.).

7.5    A felhasználói jogosultságból fakadó vitákkal kapcsolatosan a Szervező mindennemű felelősséget és a jogi út igénybevételének a lehetőségét kizárja.

7.6    A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért.

 

  1. Egyéb tudnivalók

8.1    A Játékban felhalmozott mindennemű szellemi termék a szerzői jog védelme alatt áll, ezért tilos azt módosítani, másolni, továbbértékesíteni, illetve a jogtulajdonos írásbeli felhatalmazása nélkül semmilyen formában nem reprodukálható.

8.2    A Játékban nem vehetnek részt a Szervező munkavállalói, megbízottjai (vagy bármely más, egyéb jogviszony keretében közreműködők, értve itt például a munkaerő- kölcsönzést is), illetve mindazok, akik részt vesznek a Játék fejlesztésében és üzemeltetésében,  illetve ezen személyeknek a Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pont).

8.3    A Szervező visszavonhatja vagy megszüntetheti a Játékot részben vagy egészben bármilyen technikai, kereskedelmi vagy működési okból kifolyólag. Abban az esetben, ha a Játék megszüntetésre kerül a Szervező által, a Szervező törekszik arra, hogy a megszüntetés tényét előzetesen nyilvánosságra hozza. Ugyanakkor a visszavonás, felfüggesztés vagy változtatás okától függően előfordulhat, hogy az előzetes értesítés nem lehetséges. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy ezen feltételeket vagy magát a Játékot kiegészítse vagy módosítsa.

8.4    A Játékosok elfogadják, hogy a Játék használata során a Szabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséget vállalnak. A Szervező a Játék elérhetőségét a Szabályzat megszegése esetén bármely Játékostól megvonhatja.

8.5    A Szervező nem felelős és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi utat a részvétel során felmerülő esetleges hibákért, hiányosságokért, hibás működésért, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, ide értve az életben, testi épségben és egészségben sérülésekért, illetőleg szándékosan vagy súlyos gondatlanságával okozott, a Játékosnál felmerülő károkért való felelősséget. Az esetleges elírásokért és nyomdai hibákért a Szervező felelősséget nem vállal. Ha bármilyen okból a Játék nem tud futni a tervek szerint, beleértve a számítógépes vírusokat, hibákat, szabotázst, jogosulatlan beavatkozást, csalást, műszaki hibákat vagy bármilyen más, önhibáján kívüli eseményt, a sértett szponzor módosíthatja a Játékot a biztonságos, igazságos játék érdekében.

8.6    A Játékos azáltal, hogy részt vesz a Játékban, automatikusan elfogadja az ezen Szabályzatban felsorolt feltételeket és szabályokat. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy e feltételeket vagy magát a Játékot kiegészítse vagy módosítsa. A Játékban való részvétel a Szervező fent említett honlapjának szerverkapacitásától, illetve a hálózati telítettségtől is függ, ennek megfelelően a fenti tényezők a Játék elérhetőségét időnként negatívan befolyásolhatják.

A feltételek elfogadásával a Játékos tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvényei, s ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja a hálózati leterheltség és egyéb olyan rajtunk kívül álló tényezők, mint például (de nem kizárólagosan) hálózati torlódás, lefedettség, kapcsolati hibák, a mobileszközök teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. Amennyiben egy felhasználó több vagy különböző e-mail címmel, azonosítóval, loginnal vagy más egyéb módszerrel regisztrál, beleértve kereskedelmi vagy más nyereményjáték-szolgáltatókat, a játékból azonnali hatállyal kizárásra kerül.

8.7    A fenti felhasználási feltételekre a magyar jog előírásai az irányadóak. Amennyiben vita esetén a felek békésen megegyezni nem tudnak, jogosultak a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulni.

8.8.  A Játékkal kapcsolatos észrevételeket, kérdéseket ne a Facebooknak, hanem közvetlenül Az ihatóbb Magyarországért csapatának küldd. (info@ihatobb.hu)

 

  1. Személyes adatok kezelése és védelme – adatvédelmi tájékoztató

A Játékban való részvételi szándékának kinyilvánításával a Játékos egyben kifejezetten hozzájárul nyereményhez jutása esetén személyes adatai közül nevének, továbbá a nyerés tényének a nyeremény megjelölése melletti nyilvánossá tételéhez. Minden résztvevő tudomásul veszi, hogy nyerés esetén nevét feltüntetik az üzenőfalon és a nyertesek listáján.

A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért.

 

Az adatok harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket. Figyelemmel az adatok önkéntes, az adattulajdonosok saját maguk által szolgáltatott voltára, az adattulajdonosok a jelen részvételi feltételekben foglaltak szerinti adatkezeléshez való hozzájárulása a regisztráció alapján megadottnak tekintendő.

 

A Játékos az adatvédelmi jogszabályokban meghatározott módon és esetekben a Az ihatóbb Magyarországért (1062 Budapest, Székely B. u. 20.) postai, illetve a info@ihatobb.hu elektronikus címen kérheti a nyilvántartott személyes adatainak törlését, módosítását, illetőleg a kezelt adatokról való tájékoztatását. Minden visszavonásra kért adatot öt munkanapon belül megsemmisítünk.